ZEYNEP GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Siz değerli müşterilerimiz ve web sitesi ziyaretçilerimizin web sitemize erişim, web sitemizde gezinti ve alışveriş yapma esnalarında elde ettiğimiz kısıtlı sayıda kişisel veriyi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen hükümler ile sınırlı olmak üzere tamamen mevzuatlara uygun olarak işlemekte ve saklamaktayız. İlgili kanuna istinaden hazırladığımız aydınlatma metnimizin aşağıdadır.

 

  1. VERİ SORUMLUSU

 

Zeynep Giyim San. Ve Tic. A.Ş.

Şirket Merkez Adresi : 15 Temmuz Mah. Koçman Cad. No:44 Güneşli Bağcılar İstanbul

Şirket Merkez Telefonu: 0212 – 656 37 77

 

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

VERİ KATEGORİSİ

VERİ TÜRLERİ

Kimlik Bilgileri

Ad, Soyad

İletişim Bilgileri

Fatura ve Sevkiyat Adresleri,Telefon,mail Adresi

İşlem Güvenliği

Web sitesi giriş çıkış bilgileri, Web sitesi şifre parola bilgileri. Çerez kayıtları

Pazarlama

Alışveriş geçmişi bilgileri, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmaları ile elde edilen bilgiler.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Şirketimize ait www.zeyland.com.tr url adresindeki web sitemize üye kayıt veya alışveriş esnasında 2. Maddede belirtilen veri kategorilerinde vermiş olduğunuz veriler ile ilgili gerektiğinde iletişim,satın alma, ürün sevk edilmesi, fatura kesilmesi, iade işlemleri, alışveriş deneyimini geliştirmek ve işlem güvenliği ile web sitemizden beklenen faydanın gerçekleştirilebilmesi amacı ile kanunda da belirtilen meşru amaçlar ile kısıtlı olarak işlenmektedir.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Bu aydınlatma metninin 2. Maddesinde belirtilen kişisel verileriniz kanunda belirtilen meşru amaçlar için siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek, e-fatura/e-arşiv fatura/e-irsaliye vb. belgeleri düzenleyebilmek, sms ve e-posta bilgilendirmeleri yapmak amacı ile çalıştığımız diğer firmalara ve/veya grup firmalarımıza aktarılabilmektedir.

 

 

 

  1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Bu aydınlatma metninin 2. Maddesinde belirtilen kişisel verileriniz web sitesine üye olma, adres bilgisi kaydetme, sipariş verme, iade formu doldurma gibi tüm formalara ve alanlara giriş yapılan tüm kişisel verileriniz otomatik olarak veri tabanına kayıt olmakta ve oradan da şirletimizin ERP/Muhasebe sistemine otomatik olarak aktarılmaktadır.

 

  1. İLGİLİ KİŞİ (KİŞİSEL VERİ SAHİBİ) HAKLARI

İlgili kişi 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 11. Maddesinde sayılan haklara sahiptir. Bu haklar aşağıda sıralanmış olup ilgili kişinin bu haktan faydalanması için isteği belirten ıslak imzalı dilekçe ile 1. Maddede belirtilen şirket merkez adresimize kimlik aslı ile şahsen başvurarak veya isteği belirten dilekçe ve kimlik fotokopisi ile iadeli taahhütlü posta ile veya Noter vasıtası ile yazılı olarak veya zeynepgiyimas@hs02.kep.tr KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresimize e-imzalı veya mobil imzalı talebinizi göndermeniz gerekmektedir.

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.