MANKEN SEÇİMİ

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU

AYDINLATMA METNİ

 

Sosyal medya hesaplarımızda kullanılmak üzere firmamıza ait ürünlerle manken çekimi için başvuru yapacak siz değerli  müşterilerimiz ;manken çekimi için resim ve bilgi paylaşma esnalarında elde ettiğimiz kısıtlı sayıda kişisel veriyi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen hükümler ile sınırlı olmak üzere tamamen mevzuatlara uygun olarak işlemekte ve saklamaktayız. İlgili kanuna istinaden hazırladığımız aydınlatma metnimizin aşağıdadır.

 

Manken çekimi amacıyla gönderdiğiniz kişisel verileriniz öncesinde bu KVKK Aydınlatma Metnini okuduğunuzu ve bilgilerinizin işlenmesine açık rıza verdiğinizi beyan etmiş olursunuz.

  1. VERİ SORUMLUSU

 

Zeynep Giyim San. Ve Tic. A.Ş.

Şirket Merkez Adresi : 15 Temmuz Mah. Koçman Cad. No:44 Güneşli Bağcılar İstanbul

Şirket Merkez Telefonu: 0212 – 656 37 77

VERİ KATEGORİSİ

VERİ TÜRLERİ

Kimlik Bilgileri

Ad, Soyad, Cinsiyet, Yaş, Anne ve/veya Baba Adı,

İletişim

Telefon

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Elde edilen kişisel veriler manken seçimi için toplanmakta olup. 2. Maddede belirtilen veri kategorilerinde vermiş olduğunuz veriler ile ilgili gerektiğinde iletişim ile manken seçiminde beklenen faydanın gerçekleştirilebilmesi amacı ile kanunda da belirtilen meşru amaçlar ile kısıtlı olarak işlenmektedir.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Bu aydınlatma metninin 2. Maddesinde belirtilen kişisel verileriniz kanunda belirtilen meşru amaçlar için manken seçimi yapmak, sms ve e-posta bilgilendirmeleri yapmak amacı ile çalıştığımız diğer Ajans ve firmalara ve/veya grup firmalarımıza aktarılabilmektedir.

  1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Bu aydınlatma metninin 2. Maddesinde belirtilen kişisel verileriniz manuel yöntem ile işlenmektedir. 

  1. İLGİLİ KİŞİ (KİŞİSEL VERİ SAHİBİ) HAKLARI

İlgili kişi 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 11. Maddesinde sayılan haklara sahiptir. Bu haklar aşağıda sıralanmış olup ilgili kişinin bu haktan faydalanması için isteği belirten ıslak imzalı dilekçe ile 1. Maddede belirtilen şirket merkez adresimize kimlik aslı ile şahsen başvurarak veya isteği belirten dilekçe ve kimlik fotokopisi ile iadeli taahhütlü posta ile veya Noter vasıtası ile yazılı olarak veya zeynepgiyimas@hs02.kep.tr KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresimize e-imzalı veya mobil imzalı talebinizi göndermeniz gerekmektedir.

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.